Dlaczego my

 

Uczymy jak się uczyć

Wskazujemy uczniowi w jaki sposób najłatwiej opanuje materiał szkolny. Eliminowanie bezmyślnego "kucia" jest priorytetem każdego nauczyciela naszej szkoły. Wykorzystanie Technik Efektywnej Nauki powoduje, że uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności szybko i skutecznie, nie tracąc motywacji do nauki. Wykorzystujemy metody technik pamięciowych, map myśli oraz szybkiego czytania ze zrozumieniem.

 

Tworzymy pozytywne relacje

Kreowanie w szkole pozytywnego klimatu jest absolutnie niezbędne do osiągnięcia sukcesu w edukacji. Kształtujemy więc pozytywne relacje rówieśnicze, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły tworzą wspierającą się społeczność.

 

Wspieramy motywację wewnętrzną

Stwarzamy warunki, w których dziecko zwyczajnie chce chodzić do szkoły. Kładziemy nacisk na szacunek nauczyciela do dziecka, do jego predyspozycji. Dostosowanie metod pracy, uwzględniających potencjał konkretnego ucznia, skutkuje możliwością pełnego wykorzystania tegoż potencjału. Oceniając ucznia, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na wysiłek, jaki wkłada on w opanowanie materiału, a dopiero później na efekty, jakie uzyskuje.

 

Prace domowe

Prace domowe dostosowujemy do możliwości ucznia, zarówno tych edukacyjnych, jak i tych czasowych. Bierzemy także pełną odpowiedzialność za zadawanie do domu tylko tych treści, które uczeń potrafi opanować samodzielnie, bez pomocy rodzica.

 

Indywidualizujemy ścieżki kształcenia

Określamy wstępnie dominujący styl uczenia się konkretnego ucznia. Wiedzę tę wykorzystujemy następnie w praktyce. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu do każdego ucznia, jesteśmy w stanie pokierować jego wszechstronnym rozwojem, uwzględniając mocne i słabe jego strony.

 

Kameralne klasy

Tworzymy oddziały, w których liczebność uczniów w klasie nie przekracza 12 osób. Praca w niewielkich liczebnie klasach pozwala na stworzenie optymalnych warunków do nauki, gdyż nauczyciel w każdym momencie może udzielić pomocy każdemu z uczniów. Kameralne klasy tworzą kameralną szkołę, gdyż w naszej szkole tworzymy tylko jeden oddział klasowy w danym roczniku.

 

Angielski każdego dnia

Nauczamy języka obcego każdego dnia, zarówno w formie prowadzonych jednostek lekcyjnych, jak i zajęć dodatkowych. Przygotowujemy także naszych uczniów do egzaminów Cambridge, potwierdzających ich znajomość języka angielskiego na danym poziomie edukacji.

 

Zajęcia dodatkowe zamiast świetlicy

Rozwijamy pozaszkolne zainteresowania uczniów, organizując różnego rodzaju zajęcia dodatkowe (w roku szkolnym 2017/2018 było ich ponad 25). Jesteśmy przekonani, że czas spędzony przez dziecko w szkole powinien być w pełni wykorzystany. Uważamy ponadto, że to właśnie my jako szkoła powinniśmy ten czas organizować. Wszystkie opłaty za zajęcia dodatkowe są ujęte w czesnym, dzięki czemu wszyscy nasi uczniowie mogą z nich korzystać w zasadzie bez ograniczeń.

 

Sport każdego dnia

Zapewniamy odpowiednią ilości ruchu każdego dnia, co jest ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Dlatego lekcje wf odbywają się, podobnie jak lekcje angielskiego, każdego dnia. Poza lekcjami wf codziennie odbywają się także różnego rodzaju zajęcia sportowe, spośród których każdy uczeń może wybrać te, które mu najbardziej odpowiadają.

 

Edukacja informatyczna

Włączyliśmy elementy edukacji cyfrowej, dostosowanej do wieku ucznia, już na poziomie szkoły podstawowej. Nauka podstaw programowania jest dla nas bardzo ważna, gdyż posiadamy świadomość, że w przyszłości większość zawodów będzie związana z nowymi technologiami.